Třídění odpadu a rozdíly v pojmech bioodpad x biomasa x kompost

 

		Třídění odpadu a rozdíly v pojmech bioodpad x biomasa x kompost

Co je bioodpad?

Pojem bioodpad je zkráceným výrazem slovního spojení biologicky rozložitelný odpad, který podléhá aerobnímu, nebo anaerobnímu rozkladu.
Pokud o něm mluvíme ve vztahu ke komunálnímu odpadu, pak máme na mysli zejména odpady vznikající při údržbě parků a lesoparků, sadů, zeleně ze sídlišť, ulic, hřišť atd.
Řadíme sem také biologicky rozložitelné odpady z kuchyní, stravoven (tzv. gastroodpady) a z domácností, ale také z papíru, dřeva (např. piliny) či přírodních textilií.

Bioodpady se dále zpracovávají různými způsoby – důležitou roli hraje např. složení a vlastnosti odpadu.
Podle toho můžeme bioodpad kompostovat (např. doma na zahradě či v kompostárnách), nebo zpracovávat v bioplynových stanicích, případně dochází k jeho energetickému využití ve spalovnách či jiných zařízeních pro výrobu tepla či energií.

Mnozí z nás, zejména ti, kteří žijí ve městech, se čím dál častěji setkávají s možnostmi třídit tento druh odpadu do hnědých popelnic, příp. v bytě do vermikompostéru.

Pro třídění bioodpadu platí specifická pravidla, jež jsou vždy uvedena na samolepkách umístěných na nádobách a odpovídají možnostem zpracovatelů, kteří zajišťují nakládání s odpadem v dané obci.

Co je kompost?

Jde o stabilní hnojivo, jež vzniklo díky přirozenému biochemickému procesu. Základem kompostu jsou původní organické látky, které se pod vlivem živých organismů (mikrobů) proměňují v kompost. Výsledkem je hmota bohatá na humusové látky a rostlinné živiny.

Pokud vlastníte domek se zahrádkou, pak je výborným řešením třídit bioodpad na vlastní kompost, v bytě to umožňuje vermikompostér. V neposlední řadě je zde i alternativa kompostování v rámci komunitních zahrad.

Co lze kompostovat?

Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, pečivo, popel z dřevěného uhlí, peří a chlupy domácích mazlíčků, skořápky od vajec.

Co nelze kompostovat?

Kosti, odřezky masa, kůže, oleje a tuky, rostliny napadené chorobami, vykvetlé plevely, popel z uhlí, cigaret, exkrementy masožravých zvířat.

Domácímu kompostování v bytě poslouží vermikompostér.

Chcete-li kompostovat v bytě, s bioodpadem si hravě poradí již zmiňovaný domácí vermikompostér, který využívá kalifornské žížaly. Ty přemění bioodpad na hnojivo a produkují také tzv. „zázračný“ žížalí čaj.

Třídění odpadu a rozdíly v pojmech bioodpad x biomasa x kompost

Více v článku Vermikompostér – využití bioodpadu v bytě.

Co je biomasa?

V minulosti se již ukázalo, že ne každý ví, co je biomasa.

Pod tímto pojmem si můžeme představit veškerou organickou hmotu na naší planetě, která se spolupodílí na koloběhu živin a zahrnuje všechny organismy – živočichy, rostliny, bakterie, houby a sinice.

Za energetickou biomasu jsou většinou považovány rostliny, z nichž se zpracovávají zbytky, nebo celé rostliny. Z pohledu třídění odpadu a jeho zpracování (např. přeměnu na energii) představují odpadní biomasu také na příklad:

  • dřevní piliny (pelety), dřevěná polena ke spalování;
  • zvířecí hnůj, kejda, trus, moč (včetně znečištěné slámy);
  • kaly z čistíren odpadních vod;
  • biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu (bioodpad);
  • odpad z destilace lihovin;
  • odpad živočišných tkání.

Energetické využití biomasy je z hlediska minimalizace zátěže považováno za velmi ekologické.

Biopalivo vzniká cílenou výrobou či přípravou z biomasy. Představuje tedy jedno z možných využití biomasy, kterou lze jinak použít jako surovinu pro výstavbu, nábytek, balení, pro výrobky z papíru atd.

 

Tento článek je součástí seriálu článků nazvaného "O třídění a recyklaci odpadů". Přečtěte si také další díly tohoto oblíbeného seriálu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*