Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním webové stránky www.jakvkuchyni.cz (dále jen „Webová stránka”).

Správcem osobních údajů je společnost Insidea Digital s.r.o., Korunní 1149/80, 101 00 Praha 10, IČ: 05862914, spisová značka C 272091 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako „Správce“).  
Správce se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Správce je oprávněn tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Správce shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

 1. v případě, rozhodnete-li se účastnit soutěže prostřednictvím Webové stránky jako soutěžící, zpracovává Správce Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:
  – jméno a příjmení;
  – e-mail;
  – poštovní adresa pro doručení výhry a příp. telefonní číslo;
  – údaje o výhře;
  – případné fotografie a audiovizuální záznamy pořízené Správcem v souvislosti s výhrou v soutěži nebo Vámi předané Správci v souvislosti s účastí v soutěži;
 2. záznamy o korespondenci (v případě kontaktu ze strany subjektu údajů);
 3. informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webové stránce (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře);
 4. vámi zaslané recepty včetně fototografií.

K jakému účelu osobní údaje zpracováváme?

 1. Vaše osobní data využijeme pouze k účelům, pro které jste nám je poskytli (zejména pro umožnění Vaší účasti v soutěžích a čerpání výher, umožnění vkládání příspěvků do soutěží, hlasování v soutěžích);
 2. v případě, máme-li k tomu od Vás odpovídající souhlas, využíváme Vaše kontaktní údaje k (e-mail/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení, tak jak je blíže popsáno v sekci Přímý marketing (těchto zásad);
 3. pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv);
 4. Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů;
 5. pro další specifické účely, pro které jste nám udělili souhlas.

Doba uchování osobních údajů je vázána na existenci souhlasu nebo trvání obchodní činnosti Správce (v některých případech na dobu trvání soutěže nebo marketingové akce).

Technická data k návštěvě Webové stránky

Webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“).
Služba Google Analytics používá souborů „cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače, umožňujícími analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.
Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech mimo EU.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec.
Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem, nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky.
Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelům shora uvedeným.

 1. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.
 2. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do Vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Webová stránka obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook a Instagram). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky.
Tyto záložky jsou na našem webu umístěny ve formě tlačítek, které umožňují sdílení článku na odpovídajících sociálních sítích a také jako odkazy na odpovídající sociální sítě.
Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě.
Informace týkající se zacházení s Vašimi osobními daty při používání stránek se záložkami sociálních sítí můžete nalézt v následujícím Prohlášení o nakládání s osobními daty.
Použití těchto služeb mimo rozsah naší nabídky se řídí výhradně Prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby.

Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu.
Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Přímý marketing

Pokud si přejete odebírat některý z našich zpravodajů, budeme od Vás potřebovat vaši platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit si, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s odběrem zpravodaje.
Tato data nebudou poskytnuta třetím stranám.
Při registraci k odběru zpravodaje uložíme kromě Vaší e-mailové adresy i Vaši IP adresu a datum a čas registrace.
Uložení těchto dat slouží pouze jako důkaz v případě, že třetí strana zneužije Vaši e-mailovou adresu a registruje se k odběru zpravodaje bez Vašeho vědomí.
Svůj předchozí souhlas s uložením těchto dat a Vaší e-mailové adresy a jejich použitím k zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat.
Odvolání může být provedeno pomocí odkazu ve zpravodaji, nebo zasláním odvolání na kontakty uvedené ve zpravodaji, nebo níže v tomto dokumentu.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice, ale také v cloudových úložištích společnosti Google mimo EU.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme.
Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Poskytování Vašich osobních údajů

V případě Vaší výhry v soutěži mohou být Vaše kontaktní údaje předány provozovateli Webové stránky, společnosti EKO-KOM a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, IČ 25134701, spisová značka B 4763 vedená u Městského soudu v Praze, která je ve smluvním vztahu se Správcem jako Zpracovatel, dále poskytovateli kurýrní či přepravní služby za účelem doručení výhry v soutěži a Vaše jméno a příjmení budou zveřejněny na Webové stránce nebo Facebooku v souvislosti se zveřejněním informací o výhrách.
Při předávání ceny mohou být pořízeny fotografie či audiovizuální záznamy, které budou zveřejněny ve vybraných médiích, případně šířeny jiným obvyklým způsobem.
Dále mohou být při fotosoutěžích zveřejněny fotografie, které do soutěže poskytnete a také nám můžete předat své recepty či články a fotografie v nich obsažené.
Ostatní osobní údaje nebudou dalším osobám zpřístupněny s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí.

Práva subjektů údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání vVašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.
Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Správce (Insidea Digital s.r.o.), nebo zpracovatele (EKO-KOM, a.s.)  o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů).
Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Správce a předat je jinému správci).
Dále máte právo po Správci nebo zpracovateli požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY!
PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na jvk@insidea.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.