Pravidla soutěže Duel

Štědrovečerní večeře v duelu Jakvkuchyni.cz 2022

OBECNÁ USTANOVENÍ

Organizátor a pořadatel soutěže: Adéla Špinarová, IČO: 08960631 (dále jen „Organizátor“).

NÁZEV SOUTĚŽE

Duel Štědrovečerní večeře v duelu Jakvkuchyni.cz (dále jen Soutěž).

SOUTĚŽ

Soutěž probíhá na webové stránce „Jakvkuchyni.cz“ (www.jakvkuchyni.cz), a to v době od vyhlášení 25. 11. 2022 do 28. 11. 2022

Nejpozději 3. 12. 2022 budou vyhlášeni výherci, kteří splnili následující podmínky: 

 1. 28. 11. 2022 se na Facebooku Jakvkuchyni.cz  zapojí do finální bitvy o výherní příspěvek.
 2. Pod příspěvky duelů bude soutěžící psát komentáře. 
 3. Komentář soutěžícího, který zůstane poslední, vyhrává.
 4. Doba, po kterou by měl komentář vydržet jako poslední, začne na 5 minutách a bude se postupně zkracovat. 
 5. Do komentářů je možné psát cokoliv, podstatné je vydržet a zůstat jako poslední.

ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s poštovní adresou v České republice.
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Podporovatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností na této Soutěži podílejí.
 3. Účastník se do Soutěže o věcné ceny zapojí splněním podmínek soutěže, v době jejího konání: 24. 11. 2022 začne soutěž, která vyvrcholí finální bitvou o výherní komentář dne 28.11. 2022.
 4. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Pravidly soutěže. Účastí v soutěži účastník potvrzuje svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže. 

VÝBĚR VÝHERCE A CENY

Dva účastníci (dále jen Výherci), kteří splní podmínky soutěže uvedené v kapitole 4 a současně budou vybráni na základě losování provedeného Organizátorem, v této soutěži vyhrávají tyto ceny:

Publikace Vaříme beze zbytku/Tvoříme beze zbytku

Publikace Vaříme beze zbytku/Tvoříme beze zbytku

Tašky na tříděný odpad

Tašky na tříděný odpad

Hrneček

Hrneček do soutěže Jakvkuchyni.cz

Vykrajovátka

Vykrajovátka Jakvkuchyni.cz

 

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY

 1. O výhře budou Výherci informováni prostřednictvím e-mailu, zaslaného na jimi uvedenou e-mailovou adresu.
 2. Výherci budou zároveň vyhlášeni na uvedené facebookové stránce Jakvkuchyni.cz ve tvaru první písmeno jména a celého příjmení. 

2.1 Následně budou prostřednictvím e-mailu vyzváni Organizátorem, aby jej do 10 dnů kontaktovali odpovědí na e-mail, který jim bude zaslán Organizátorem a sdělili mu svoji adresu a další nezbytné údaje.
2.2 Nebudou-li Výherci v této lhůtě reagovat, jejich výhra bez náhrady propadá Organizátorovi.

 1. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
 2. Výhry není možno nárokovat v alternativní podobě.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
 4. Organizátor má 30 kalendářních dnů na rozeslání výhry od doručení kompletních údajů pro doručení výhry Výhercem dle specifikace v pravidlech soutěže.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Organizátorovi, který je v případě pořádání této soutěže i správcem údajů, a to v rozsahu definovaném v tomto dokumentu, který ošetřuje PRAVIDLA SOUTĚŽE – Štědrovečerní večeře v duelu Jakvkuchyni.cz.

Zásady ochrany osobních údajů“ se uplatní v plném rozsahu, avšak s tím, že Organizátor je Zpracovatelem i Správcem osobních údajů. 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor, který je odpovědný za realizaci této akce.
 1. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit  nebo  zrušit,  či   jednostranně   změnit   nebo   doplnit  pravidla Soutěže  po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webové stránce Jakvkuchyni.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla vztahující se ke konkrétní Soutěži specifikované tímto dokumentem.
  2.1 Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 1.   Organizátor Soutěže je oprávněn  kontrolovat  všechny  podmínky  pro  účast  v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se Soutěží.
 2. Organizátor    nenese    odpovědnost  za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 24. 11. 2022.