Pravidla soutěže – Poznáš co to je?

Poznáš co to je?

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Organizátor a pořadatel soutěže: Adéla Špinarová, IČO: 08960631 (dále jen „Organizátor“).

2. NÁZEV SOUTĚŽE

Poznáš, co to je? (dále jen Soutěž).

3. SOUTĚŽ

Soutěž probíhá na facebookové stránce „Jakvkuchyni.cz“ [www.facebook.com/jakvkuchyni], a to v době od vyhlášení 25. 10. 2022 do 4. 11. 2022. Nejpozději 7. 11. 2022 budou vyhlášeni výherci, kteří splnili následující podmínku: 

Napsat pod soutěžní post správnou odpověď.

4. ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s poštovní adresou v České republice.
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Podporovatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností na této Soutěži podílejí.
 3. Účastník se do Soutěže o věcné ceny zapojí splněním podmínek soutěže, v době jejího konání:od 25. 10. 2022 do 4. 11. 2022.
 4. Účastí v soutěži účastník potvrzuje svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže.

5. VÝBĚR VÝHERCE A CENY

Jeden účastník (dále jen Výherce), který splní podmínky soutěže uvedené v kapitole 4, v této soutěži vyhrává ceny:

 • unikátní publikaci Třídíme/Vaříme beze zbytku, kterou nelze zakoupit;
 • sadu tašek na třídění odpadu;
 • samolepky na kořenky a zavařeniny;
 • sada vykrajovátek (hvězda, květina, kolečko) na těsto.

Výherce soutěže vybere generátor pro náhodný výběr. 

6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY

 1. O výhře bude Výherce informován prostřednictvím e-mailu, zaslaného na jimi uvedenou e-mailovou adresu.
 2. Výherce bude zároveň vyhlášen na uvedené facebookové stránce ve tvaru první písmeno jména a celého příjmení. Následně budou prostřednictvím e-mailu vyzváni Organizátorem, aby jej do 10 dnů kontaktovali odpovědí na e-mail, který jim bude zaslán Organizátorem a sdělili mu svoji adresu a další nezbytné údaje. Nebudou-li Výherci v této lhůtě reagovat, jejich výhra bez náhrady propadá Organizátorovi.
 3. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
 4. Výhry není možno nárokovat v alternativní podobě.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
 6. Organizátor má 30 kalendářních dnů na rozeslání výhry od doručení kompletních údajů pro doručení výhry Výhercem dle specifikace v pravidlech soutěže.

 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící svůj souhlas Organizátorovi, který je v případě pořádání této soutěže i správcem údajů, se zpracováním osobních údajů definovanému v tomto dokumentu, který ošetřuje PRAVIDLA SOUTĚŽE – Poznáš co to je? 

Zásady ochrany osobních údajů“ se uplatní v plném rozsahu, avšak s tím, že Organizátor je zpracovatelem i správcem osobních údajů. 

8. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor, který je odpovědným provozovatelem této akce.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit, nebo   zrušit,  či   jednostranně   změnit   nebo   doplnit   její   pravidla   po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na uvedené webové stránce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla vztahující se ke konkrétní Soutěži specifikované tímto dokumentem. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 3. Organizátor si vyhrazuje  právo  rozhodnout  všechny  otázky  týkající  se  této  Soutěže  dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodu.
 4. Organizátor Soutěže je oprávněn  kontrolovat  všechny  podmínky  pro  účast  v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se Soutěží.
 5. Organizátor    nenese    odpovědnost     za     jakékoliv     škody     způsobené   v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 24. 10. 2022.