Pravidla soutěže – Duel receptů

Insidea Digital s.r.o., Korunní 1149/80, 101 00 Praha 10, IČ: 05862914, DIČ: CZ05862914 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127054, (dále jen „pořadatel“), pořádá na území České republiky v období, které je uvedeno ve vyhlášení soutěže (dále jen „termín soutěže“) soutěž (dále jen „soutěž“).

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži. V případě účasti osoby mladší 18 let tato může soutěžit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).
Pravidla jsou platná pro Českou republiku.

Doba trvání soutěže: Uvedena ve vyhlášení soutěže.

Účastník soutěže

Účastník soutěže se do soutěže zapojí tím, že se v průběhu termínu soutěže na stránce www.facebook.com/jakvkuchyni zapojí do psaní komentářů pod dva soutěžní příspěvky.

Autorská práva

Jsou-li součástí soutěže autorská díla – fotografie (dále jen dílo), každý účastník jejich zveřejněním uděluje souhlas s užitím díla pořadatelem. Dále účastník zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které zašle do soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob v díle vystupujících souhlas s užitím. Účastník soutěže jakožto autor díla výslovně souhlasí s tím, že jeho dílo může být zveřejněno a použito pořadatelem, tzn. uděluje pořadatelovi souhlas s užíváním díla bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu.

Vyhodnocení soutěže

Vítěz soutěže je stanoven mechanikou, uvedenou v soutěžním článku webu.  V případě, že vítěze není možné vyrozumět o výhře během jednoho týdne, na jeho místo postupuje další, dle obdobné mechaniky výběru, jako při vyhlášení soutěže.
Splnění podmínek soutěže posuzuje pořadatel soutěže na základě dostupných informací, které má k dispozici. Proti rozhodnutí pořadatele není možné se odvolat. Výherci budou o své výhře vyrozuměni v průběhu nejbližších dní od vyhlášení vítězů soutěže formou zaslání emailové zprávy.

Výhry

Do soutěže jsou zařazeny výhry v množství, které je uvedeno ve vyhlášení soutěže.
Výherce je pro účely realizace výhry povinen poskytnout pořadateli nebo jím pověřené osobě své kontaktní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, telefonní kontakt a adresa bydliště.

Další ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Zasláním soutěžního vstupu vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti Insidea Digital s.r.o., Korunní 1149/80, 101 0é Praha 10, IČ: 05862914, spisová značka C 272091 vedená u Městského soudu v Praze, jako správci, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně.

Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.

Při předávání výhry může být pořízen obrazový a zvukový záznam z předávání a vytvořena fotografie účastníka.
Tento záznam a fotografie budou dále zpracovávány a použity ke komunikaci probíhající soutěže ve vybraných médiích. Převzetím výhry a podepsáním předávacího protokolu uděluje soutěžící pořadateli svůj souhlas s bezplatným využitím tohoto záznamu na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat. V případě odvolání souhlasu není však pořadatel schopen odstranit již uveřejněné obrazové a/nebo zvukové záznamy, ale pouze se zavazuje, že po odvolání souhlasu nebude tyto záznamy dále uveřejňovat.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, jakkoli poškozené nebo ztracené zásilky, SMS, MMS či e-maily zaslané účastníkem v průběhu této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Závěrečná ustanovení

V případě, že se opakovaně nepodaří kontaktovat výherce, bude ze soutěže vyřazen a organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontaktovat náhradního účastníka, který splnil podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele soutěže. V případě, že se zaměstnanec nebo spolupracovník pořadatele stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoli organizačních změn, jakož i právo změny/zásahu do pravidel soutěže a dále právo soutěž ukončit bez náhrady, a to kdykoli v průběhu trvání soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Výhry není možné nárokovat v alternativní podobě. V případě nepřevzetí výhry výhercem tato propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Organizátorem soutěže je společnost Insidea Digital s.r.o., Korunní 1149/80, 101 00 Praha 10, IČ: 05862914
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272091
Pořadatel a organizátor soutěže tímto informují návštěvníky výše uvedených webových stránek, že na těchto stránkách mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem zajištění jejich technického chodu. Správu i zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.