Úplná pravidla soutěže „Jak třídíte odpady“


Úvodní ustanovení

Společnost EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, IČO 251 34 701, zapsaná v OR vedené měst. soudem v Praze, odd. B, vložka 4763 (dále jen „pořadatel“), pořádá na území České republiky v období od 14.10.2014 do 20.10.2014 včetně (dále jen „termín soutěže“) soutěž „Jak třídíte odpady“ (dále jen „soutěž“).

tasky

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži. V případě účasti osoby mladší 18 let tato může soutěžit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

Pravidla jsou platná pro Českou republiku.

Doba trvání soutěže: Celá soutěž probíhá od 14.10.2014 do 20.10.2014.

Soutěž bude probíhat na stránkách http://www.facebook.com/Jakvkuchyni

Účastník soutěže

Účastník soutěže se do soutěže zapojí tím, že v průběhu termínu soutěže úplně a na stránce http://www.facebook.com/Jakvkuchyni nahraje do komentářů k soutěžnímu příspěvku fotografii toho, jak třídí, s textovým popisem. Tímto také dává souhlas ke zpracování osobních údajů.

Vyhodnocení soutěže:

Vítězi soutěže se stává pět autorů komentářů, které získaly nejvíce “like”. V případě, že vítěze není možné vyrozumět o výhře během jednoho týdne, na jeho místo postupuje další v pořadí s největším počtem “like”.

Splnění podmínek soutěže posuzuje pořadatel soutěže na

základě dostupných informací, které má k dispozici. Proti rozhodnutí pořadatele není možné se odvolat. Výherci budou o své výhře vyrozuměni v průběhu nejbližšího pátku od vyhlášení soutěže formou zaslání zprávy pomocí Facebooku.

Výhry

Do soutěže jsou zařazeny následující výhry v uvedeném množství: 5x sada tašek na třídění a sada kořenáčků.

Další ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Zasláním soutěžního vstupu vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci, 1685/17, IČO 251 34 701, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 4763, jako správci, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím

elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně.

Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.

Při předávání výhry může být pořízen obrazový a zvukový záznam z předávání a vytvořena fotografie účastníka.

Tento záznam a fotografie budou dále zpracovávány a použity ke komunikaci probíhající soutěže ve vybraných médiích. Převzetím výhry a podepsáním předávacího protokolu uděluje soutěžící pořadateli svůj souhlas s bezplatným využitím tohoto záznamu na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat. V případě odvolání souhlasu není však pořadatel schopen odstranit již uveřejněné obrazové a/nebo zvukové záznamy, ale pouze se zavazuje, že po odvolání souhlasu nebude tyto záznamy dále uveřejňovat.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit

kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, jakkoli poškozené nebo ztracené zásilky, SMS, MMS či e-maily zaslané účastníkem v průběhu této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Závěrečná ustanovení

V případě, že se opakovaně nepodaří kontaktovat výherce, bude ze soutěže vyřazen a organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontaktovat náhradního účastníka, který splnil podmínky.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele soutěže. V případě, že se zaměstnanec nebo spolupracovník pořadatele stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoli organizačních změn, jakož i právo změny/zásahu do pravidel soutěže a dále právo soutěž ukončit bez náhrady, a to kdykoli v průběhu trvání soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Výhry není možné nárokovat v alternativní podobě. V případě nepřevzetí výhry výhercem tato propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Organizátorem soutěže je společnost Insidea s.r.o., se sídlem Korunní 1149/80, 101 00 Praha 10, IČ: 27927351, DIČ: CZ27927351

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127054, www.insidea.cz

Pořadatel a organizátor soutěže tímto informují návštěvníky výše uvedených webových stránek, že na těchto stránkách mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem zajištění jejich technického chodu. Správu i zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

V Praze14.10.2014

Štítky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*